1. W związku z postanowieniami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Strony zgodnie postanawiają, ze wraz z zawarciem niniejszej umowy Nabywca powierza Hodowcy swoje dane osobowe (dalej dane osobowe) i zarazem wyraża zgodę, na ich przechowywanie i przetwarzanie.

2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust . 1 jest Amatorska Hodowla ,,Anne Top”(FCI) psów rasy Hovawart Cecylia Wiklowska 47-300 Krapkowice ul.Opolska 66 zarejestrowana w FCI pod Nr:1235/18

3. Dane osobowe Nabywcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b i c RODO będą przetwarzane w celu:
a) wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa
b) ustalania danych psa
c) wydawania rodowodu eksportowego psa

4. Dane osobowe przeznaczone są dla Hodowcy i mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a) podmiotom i organom, wobec których Hodowca jest zobowiązany lub upoważniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów do udostępnienia danych osobowych
b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
c) podmiotom świadczącym na rzecz Hodowcy usługi prawne, księgowe, doradcze oraz innym podmiotom współpracującym z Hodowcą
d) osobom trzecim w celu ustalenia pochodzenia Psa (lub to ma być inny cel)

5. Dane osobowe Nabywcy będą przechowywane:
a) w zakresie dochodzenia własnych roszczeń lub do obrony przez zgłoszonymi roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy – maksymalnie przez okres ich przedawnienia.
b) w zakresie wypełniania obowiązków ustawowych – maksymalnie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących
c) w zakresie możliwości ustalenia danych dot. psa – przez okres 3 lat.

6. Nabywca ma prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia, zgodnie z postanowieniami RODO.
b) w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody przysługuje Nabywcy prawo do przenoszenia danych osobowych.
c) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
d) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Nabywcy przysługuje prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

7. Dane osobowe zgromadzone przez Hodowcę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8. Powierzenie danych osobowych następuje w sposób dobrowolny.